english Kristen web-TV

evangelisk kristne ungdommer aksjonerer for å redde klimaet.

Hva kan evangelisk kristne gjøre for å støtte dem?
Bibelsk skapelsesteologi +  synd mot Skaperverket

Både Bibelen og jødenes Talmud er veldig tydelig på at vi er på vei mot en periode med sterk varme. Det var heller ikke noe uenighet om at det sto om dette i de hellige bøker for et par tiår siden. Vi kan ta frem et par eksempler som ble brukt av pinseforkynnere rundt åtusenskiftet, og som også er aktuelle i dag: 

Gud skapte menneskene
1.Mosebok kap.1,26-28 GUD SA: «LA OSS LAGE MENNESKER I VÅRT BILDE, SÅ DE LIGNER OSS! DE SKAL RÅDE OVER FISKENE I HAVET OG FUGLENE UNDER HIMMELEN, OVER FEET OG ALLE VILLE DYR OG ALT KRYPET SOM DET KRYR AV PÅ JORDEN.» 27 OG GUD SKAPTE MENNESKET I SITT BILDE, I GUDS BILDE SKAPTE HAN DET, SOM MANN OG KVINNE SKAPTE HAN DEM. 28 GUD VELSIGNET DEM OG SA TIL DEM: «VÆR FRUKTBARE OG BLI MANGE, FYLL JORDEN OG LEGG DEN UNDER DERE! DERE SKAL RÅDE OVER FISKENE I HAVET OG OVER FUGLENE UNDER HIMMELEN OG OVER ALLE DYR SOM DET KRYR AV PÅ JORDEN.»
MEN NOE GIKK GALT!

John. Åpenbaring kap. 9,20
Men resten av menneskene, de som slapp fra disse plagene og ikke ble drept, de vendte ikke om fra det de hadde laget med sine egne hender, så de sluttet å tilbe det. De tilba de onde åndene og gudebilder av gull, sølv og bronse, stein og tre, de som verken kan se eller høre eller gå.

...som førte til at jorden ble varm

  1. John.Åpenbaring kap.16,8 Den fjerde engelen tømte sin skål ut over solen. Da fikk den makt til å svi menneskene med ild, 9 og menneskene ble svidd i voldsom hete. Likevel spottet de Guds navn, han som hadde disse plagene i sin makt, og de vendte ikke om så de ga ham ære.

Menneskene har gjort fossilsamfunnet, dieselbilen, olje og gass til en avgud. Derfor fornekter de konsekvensene av CO2-utslipp. I dag vet vi at konsekvensene av utslippene er sterk varme.

Det er fordi så mange mennesker nekter for at CO2-utslipp varmer opp atmosfæren, eller ikke vil gjøre noe med problemet, at dagens unge aksjonerer. Deres aksjon minner oss om at vi må gjøre noe med dette.

Det var slik og lignende forkynnelse som kom fra pinsepredikanter rundt årtusenskiftet. I USA hadde også David Wilkerson utgitt sine bøker om endetiden. Vi var på vei mot en ekstrem varm trengselstid som man kunne lese om i Bibelen.

Det ble likevel ikke lagt så mye merke til forkynnelsen, før grunnlegger av FN's klimapanel, John Houghton, også begynte å si at Bibelen skilderer global oppvarming. Det var først da at vi fikk denne voldsomme motreaksjonen som i dag er blitt til den såkalte klimafornektelsen.


trengselstiden

Det store spørsmålet nå er om man kan finne tilbake til den enkle undervisningen om klimaendringer som var rundt årtusenskiftet, om det har noen hensikt å gjøre det, og eventuelt om det står om disse ting i Bibelen.

Plansjen under viser det såkalte endetidsbilledet som pinseforkynnerne har fulgt. Det er den 4. vredesskål (bilde 3 rød sirkel) som viser til global oppvarming. Spørsmålet er hvordan man kan finne tilbake til denne forkynnelsen?

hvordan finne tilbake igjen?

1.endre holdning - omvende

Det første man må gjøre er å endre sin holdning. Det er fint om man kan be Gud, Universets Skaper, om hjelp til å se det som skjer. Men uansett om man tror på Gud eller ikke, må man endre sin holdning til KLIMAET.

Akkurat som mange mennesker har sperrer i sin forstand som gjør at man ikke ser EVANGELIET, har folk sperrer som gjør at de ikke ser KLIMAET.
En vanlig sperre er BILTYPEN. Man kjører dieselbil eller bensinbil. Verden går nå fort over til EL-bil som vil gjøre at folk fleste ikke blir bundet til oljeindustrien. 

I Norge har myndighetene et mål om at det ikke skal omsettes nye bensin- og dieselbiler fra 2025, kun nullutslippsbiler. For øyeblikket er omtrent 8 av 10 nyregistrerte personbiler i Norge elektriske.

Men man må forstå at man løser ikke klimakrisen ved selv å gå over til ELBIL.

Klimakrisen løses kollektivt gjennom lover som vedtas i et lands nasjonalforsamling.
Enten man kjører fossilbil eller EL-bil må man støtte opp om klimalovene og ikke benekte dem.

2.endre holdning til klima-alarmister


Unge mennesker har i flere år aksjonert foran Stortinget i Norge eller i andre land for å få strengere lover for utslipp av CO2. Det er velkjent at middelaldrende, gjerne menn, er rasende på disse, kaller de 'grønnskollinger' osv. Slik holdt man også på overfor gate-evangelister og ungdomspredikanter under Jesus-vekkelsen på 1970-tallet.

Hat mot de som sier fra om klimakrisen er en viktig grunn til at mange mennesker er klimafornektere på samme måte som hat mot kristne er en viktig grunn til Gudsfornektelse.

Man må også endre holdning overfor fagfolk (som klimaforskere)

I mange år har folk som ikke selv har vitenskapelig utdannelse innen klimaforskning, brukt mye tid på å angripe forskerne og klimavitenskapen. Det er helt i orden å diskutere klimaforskning, men den trakasseringen og de personangrepene som gjøres konstant mot klimaforskere, står i veien for en saklig diskusjon om klimaendringene.


å tenke på en ny måte - metanoia
I apostlenes Gjerninger kap.3, v. 19-20 sier Peter: Angre derfor og vend om, så syndene deres blir strøket ut. Da skal det komme tider med lindring fra Herren, og han skal sende den Messias som er bestemt for dere, Jesus.

Han bruker ordet Metanoia for ordet omvendelse. Det betyr å tenke på en ny måte. Det var altså et krav fra Gud at folket ikke bare skulle omvende seg fra sine gamle gjerninger, men også TENKE NYTT.

I møtet med klimakrisen er det nødvendig for mange å tenke nytt, og det er det som er så vanskelig. Vi lever i våre gamle tankemønstre og føler at nye tanker er en trussel mot vår identitet, særlig når slike tanker betyr at vi må ENDRE VÅRE VANER.


et fullkomment skaperverk, men noe kom i veien

Bibelen kaller det synd

Planeten jorden ble skapt fullkomment (i Kristus). Menneskene (Adam og Eva) ble også skapt fullkomne. Dette kan vi lese i tekste fra 1. Mosebok (over): 1.Mosebok kap.1,26-28 GUD SA: «LA OSS LAGE MENNESKER I VÅRT BILDE, SÅ DE LIGNER OSS! DE SKAL RÅDE OVER FISKENE I HAVET OG FUGLENE UNDER HIMMELEN, OVER FEET OG ALLE VILLE DYR OG ALT KRYPET SOM DET KRYR AV PÅ JORDEN.» 27 OG GUD SKAPTE MENNESKET I SITT BILDE, I GUDS BILDE SKAPTE HAN DET, SOM MANN OG KVINNE SKAPTE HAN DEM. 28 GUD VELSIGNET DEM OG SA TIL DEM: «VÆR FRUKTBARE OG BLI MANGE, FYLL JORDEN OG LEGG DEN UNDER DERE! DERE SKAL RÅDE OVER FISKENE I HAVET OG OVER FUGLENE UNDER HIMMELEN OG OVER ALLE DYR SOM DET KRYR AV PÅ JORDEN.»Men noe kom i veien.


mennesket spiste av kunnskapens tre


Kunnskapens tre gjorde at vi kunne bli som Gud selv. Vi kunne skille mellom godt og ondt, og vi kunne utvikle teknologi som gjorde livet her på jorden enklere og levelig.

Men teknologien kunne også bli en trussel mot oss.

Veldig sentralt i menneskets utvikling og tid på jorden står det å gi fra seg CO2 (Karbondioksid) til atmosfæren. Svært mye menneskelig aktivitet gir fra seg CO2!

menneskene trenger en erkjennelse av hvordan de behandler co2

Men før de gjør det trenger de å ha et nærmere forhold til Gud som har skapt dem. De kan starte med å be en såkalt frelsesbønn!

DETTE ER EN FRELSESBØNN:

KJÆRE JESUS KOM INN I MITT HJERTE. TILGI MEG MINE SYNDER OG RENS MEG REN FRA MINE SYNDER. TAKK AT DU DØDE FOR MEG, OG AT DU OPPSTO, OG AT DU LEVER. TAKK AT DU FØDER MEG PÅ NY VED DEN HELLIGE ÅND. TAKK AT JEG NÅ ER ET GUDS BARN. AMEN


En slik bønn hjelper oss til å få kontakt med Gud PÅ TROSS AV at vi er syndere og har gjort mye galt både i forhold til Gud selv og den jorden han har skapt.

Men når det gjelder CO2 stiller det seg annerledes. Vi skal f.eks. ikke angripe andre fordi de slipper ut mer CO2 enn oss selv. Syndserkjennelse for våre utslipp er noe vi gjør i fellesskap som et land. Og her spiller landet Israel og jødefolket inn som viktig. Hver høst har mange jøder en 10 dagers bekjennelsestid der de gjør opp sine felles synder. Og på EN DAG (Yom Kippur) bekjenner de det som også er sine CO2-synder.

Hele verden inviteres nå til å være med på dette..


Les om jødenes bekjennelse på Yom Kippur..

Kan Yom Kippur bli en verdensmodell?i jødedom kan co2-utslipp ofte knyttes til synd, f.eks. å kjøre bil på helligdagen. derfor har jødene en dag i året uten bilkjøring.

det dreier seg altså ikke om å kjøre elbil eller fossilbil, men å bruke bena eller sykkel på Yom Kippur

Kan Yom Kippur bli en verdensmodell?

den del av jesus-vekkelsen som jeg var med i var opptatt både av 'bilfri by' og jesusDe som var med på gateevangelisering var ofte studenter som ikke hadde bil. Vi kjørte ut plakater og bøker som vi brukte under aksjoner ut på håndtraller. Vi leide Studenterlunden til aksjoner og friluftsmøter. Alt som ble brukt ble lagret på et kontor i Filadelfia-menigheten i hovedstaden.

På Egertorget fikk vi stå uten å søke først. Dette var en form for evangelisering der vi brukte friluftsmøter og delte ut evangeliseringsaviser. Men i praksis var aksjonene også noe som passet inn i bystyrets visjon om en mer levende by der bilene skulle ut av sentrum.

Det var ikke så uvanlig at evangeliet, som manet til nøysomhet i livsførsel, også ble et svar på de miljø-ødeleggelser som ble synlige alt på 1970-tallet. En av Jesus-vekkelsens filosofer, Franchos Schäffer skrev bl.a. bøker der han angrep luftforurensing i storbyene.

shmitaen var en viktig side av jødenes jordbruk

Jødefolket hadde også en syndserkjennelse som var knyttet til overforbruk. Hvert 7. år skulle jorda ligge brakk. Da skulle jødene ikke pløye.

Mange velger også å se på det 70 årige eksilet i Babylon som en konsekvens av at jødefolket ikke var nøye med Sabbatsåret og Shmitaen. Hvert 7.år skulle jorda ligge brakk og ikke dyrkes. Jødene var ikke nøye med dette og ble derfor forvist til Babylon i 70 år (ett år for hvert år de hadde droppet Sabbatsåret.)

KRISTEN student-web fra oslo

med Jesus-vekkelsen OG KLIMAMålet vårt er å vekke menneskeheten og gjøre den bevisst på sine uendelige muligheter som Guds barn. Bli med i dag, og begynn å realisere deg selv som Jesu disippel. Les om global oppvarming, gå til vår nettkirke eller magasinet Vekteren


ENGLISH - PRESS HERE     GI en GAVE

FRA BIBELKUNNSKAPSNETTET - ENGLISH SPOKEN:

HUSK AT GUD ALLTID ER PÅ DIN SIDE NÅR DU vil tjene ham

Du kan stole på at Gud leder deg

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. John.3,16 . Gå inn på alphakurs-web. Les også om GLOBAL OPPVARMING i Bibelen (English here) or hebrew!

Naturfag

Klimaskole

Her kan du lære om klima mens du studerer Bibelen, hvordan været endrer seg og hvordan det vil se ut i fremtiden. Du finner også linker til klimaforskning og til et enkelt videokurs.

Kristen tro

Kristen webside

Bibelkunnskapsnettet har websider for det meste: WebTV, undervisning, magasin mm. og en nettkirke .Du kan også få tilsendt bladet Vekteren 4 ganger i året. Om du ønsker kan du herfra gå inn på medarbeidernes websider. Svenn Thommy