regnskogen Kristen web-TV
energibalansen

jordens energibudsjett

Jordens energi­budsjett med innkommende og utgående stråling. Alle verdiene er vist i W/m². Energi­balansen bestemmer jordens klima, og figuren viser at netto absorbert energi til jorden er 0,6 W/m². For at jordens temperatur skal være stabil må denne energi­balansen være 0.
Regnestykket er: 340,4-99,9=240,5
240,5-239,9=0,6 (som gir klimapådrivet i W/m2)

Jordens energibudsjett står for balansen mellom energien som jorden mottar fra solen og energien jorden mister tilbake til verdensrommet . Mindre energikilder, som jordas indre varme, tas i betraktning, men gir et lite bidrag sammenlignet med solenergi. Energibudsjettet tar også hensyn til hvordan energi beveger seg gjennom klimasystemet . [3] Fordi solen varmer de ekvatoriale tropene mer enn polområdene ,er mottatt solinnstrålingen  ujevnt fordelt. Når energien søker likevekt på tvers av planeten, driver den interaksjoner i jordens klimasystem, dvs. jordens vann , is , atmosfære , steinete skorpe og alle levende ting . [4] Resultatet er jordens klima .

Jordens energibudsjett avhenger av mange faktorer, for eksempel atmosfæriske aerosoler , drivhusgasser , planetens overflatealbedo ( reflektivitet), skyer , vegetasjon, arealbruksmønstre og mer. Når de innkommende og utgående energistrømmene er i balanse, er jorden i strålingslikevekt og klimasystemet vil være relativt stabilt. Global oppvarming skjer når jorden mottar mer energi enn den gir tilbake til verdensrommet, og global avkjøling finner sted når den utgående energien er større. [5] Flere typer målinger og observasjoner viser en oppvarmingsubalanse siden minst år 1970. [6] [7] Oppvarmingshastigheten fra denne menneskeskapte hendelsen er stor. [8]

hvordan regner man ut temperaturen?

Den eksisterende beregningsmetoden for energibalansen av Jorden er ganske enkel og rett fram. Den sier kort og godt at den energimengde som Solen stråler inn på Jorden må være den samme som energitapet som Jorden stråler ut igjen til verdensrommet. Da er Jordens energibalanse i likevekt og temperaturen er konstant.

Les om Stefan-Boltzmanns lov


Graf av en funksjon av den totale utsendte energien til et svart legeme proporsjonal med dens termodynamiske temperatur (Blått er en total energi i henhold til Wien approximation, ,

Stefan-Boltzmanns lov i fysikken angir hvor mye energi per flateenhet og tidsenhet som blir sendt ut fra overflaten til et svart legeme i form av varmestråling som en funksjon av legemets temperatur. Den er oppkalt etter de østerrikske fysikerne Josef Stefan og Ludwig Boltzmann som fant den i siste halvdel av 1800-tallet.

Utsendt strålingsenergi per flateenhet og tidsenhet er en energifluks og kalles ofte i denne sammenheng for utstrålingstetthet eller emittans. Den har dimensjon W/m2 i SI-systemet. Loven sier at energifluksen Φ er proporsjonal med fjerde potens av den absolutte temperaturen T til legemet. Matematisk skrives loven som

{\displaystyle \Phi =\sigma T^{4}\,}

hvor σ er Stefan-Boltzmanns konstant. Denne ble rundt 1900 beregnet av Max Planck fra hans teori for varmestrålingen og er

{\displaystyle \sigma ={\frac {2\pi ^{5}{k_{B}}^{4}}{15c^{2}h^{3}}}=5.670400\times 10^{-8}\,\mathrm {Wm^{-2}K^{-4}} ,}

der kB er Boltzmanns konstant, h er Plancks konstant, og c er lysets hastighet. Ved en temperatur på T = 100 K er energifluksen 5,67 W/m2, ved 1000 K blir den derfor 56 700 W/m2, osv.

Intensiteten til strålingen gir energifluksen per steradian og er gitt som B(T) = Φ(T)/π = (σ/π)T4 og følger fra Lamberts cosinuslov. Stefan-Boltzmanns lov kan på samme måte som Wiens forskyvningslov utledes fra Plancks strålingslov.

Et legeme som ikke absorberer all stråling, er kjent som et grått legeme. Det slipper ut mindre total energi enn et svart legeme. Ved en temperatur T vil det gi en energifluks

{\displaystyle \Phi =\varepsilon (T)\sigma T^{4}}

hvor funksjonen ε(T) < 1 er legemets emissivitet og er forskjellig fra legeme til legeme. Et grått legeme vil derfor gi opphav til en utstråling av varme som strengt tatt ikke varierer med fjerde potens av temperaturen.

Ved å bruke formelen kan man beregne Jordens temperatur. Vi har verdier:

(de som ønsker mer kunnskap om variablene må gå inn på Wikipedia).

Total innståling fra Solen er målt i verdensrommet og er på ca. 1361 Watt pr. kvadratmeter.

Dette er under utarbeidelse! Gå foreløpig til Wikipedia!


Similarly we can calculate the effective temperature of the Earth T⊕ by equating the energy received from the Sun and the energy radiated by the Earth, under the black-body approximation (Earth's own production of energy being small enough to be negligible). The luminosity of the Sun, L⊙, is given by:

{\displaystyle L_{\odot }=4\pi R_{\odot }^{2}\sigma T_{\odot }^{4}}

At Earth, this energy is passing through a sphere with a radius of a0, the distance between the Earth and the Sun, and the irradiance (received power per unit area) is given by

{\displaystyle E_{\oplus }={\frac {L_{\odot }}{4\pi a_{0}^{2}}}}

The Earth has a radius of R⊕, and therefore has a cross-section of 

{\displaystyle \pi R_{\oplus }^{2}}

. The radiant flux (i.e. solar power) absorbed by the Earth is thus given by:

{\displaystyle \Phi _{\text{abs}}=\pi R_{\oplus }^{2}\times E_{\oplus }}

Because the Stefan–Boltzmann law uses a fourth power, it has a stabilizing effect on the exchange and the flux emitted by Earth tends to be equal to the flux absorbed, close to the steady state where:

{\displaystyle {\begin{aligned}4\pi R_{\oplus }^{2}\sigma T_{\oplus }^{4}&=\pi R_{\oplus }^{2}\times E_{\oplus }\\&=\pi R_{\oplus }^{2}\times {\frac {4\pi R_{\odot }^{2}\sigma T_{\odot }^{4}}{4\pi a_{0}^{2}}}\\\end{aligned}}}

T⊕ can then be found:

{\displaystyle {\begin{aligned}T_{\oplus }^{4}&={\frac {R_{\odot }^{2}T_{\odot }^{4}}{4a_{0}^{2}}}\\T_{\oplus }&=T_{\odot }\times {\sqrt {\frac {R_{\odot }}{2a_{0}}}}\\&=5780\;{\rm {K}}\times {\sqrt {6.957\times 10^{8}\;{\rm {m}} \over 2\times 1.495\ 978\ 707\times 10^{11}\;{\rm {m}}}}\\&\approx 279\;{\rm {K}}\end{aligned}}}

is the distance between the Earth and the Sun. This gives an effective temperature of 6 °C on the surface of the Earth, assuming that it perfectly absorbs all emission falling on it and has no atmosphere.

The Earth has an albedo of 0.3, meaning that 30% of the solar radiation that hits the planet gets scattered back into space without absorption. The effect of albedo on temperature can be approximated by assuming that the energy absorbed is multiplied by 0.7, but that the planet still radiates as a black body (the latter by definition of effective temperature, which is what we are calculating). This approximation reduces the temperature by a factor of 0.71/4, giving 255 K (−18 °C; −1 °F).[29][30]

Beregning av Jordens temperatur havner på minus 18 grader eller en annen verdi avhengig av verdi på variabler. Dette er ca. 33 grader lavere enn den virkelige gjennomsnittlige temperaturen på Jorden som er ca. 15 grader C.

Dette forklares ved hjelp av drivhuseffekten!!

 Drivhuseffekten er ca. 33 grader i følge IPCC.

Om emissivitet
Jorden har en albedo på omtrent 0,306. Emissiviteten er avhengig av typen overflate og mange klimamodeller setter verdien av jordens emissivitet til 1 (i uttrykket). En mer realistisk verdi er imidlertid 0,96. Jorden er en ganske rask rotator, så arealforholdet kan estimeres til 1/4.

De andre variablene er konstante. Denne beregningen gir oss en effektiv temperatur på jorden på 252 K (−21 °C). Litteraturen gir en verdi på 255 K (−18 °C), som i hovedsak er 239 Wm2 utgående langbølgestråling, en av to utgående energiverdier av jordens energibudsjett, den andre er den reflekterte energien på 102 W⋅m2. (239,9 og 99,9 på grafen over energibudsjettet - det varierer litt). Gjennomsnittstemperaturen på jorden er 288 K (15 °C). En årsak til forskjellen mellom de to verdiene skyldes drivhuseffekten, som øker gjennomsnittstemperaturen på jordoverflaten.

grunnlaget for alt er

drivhuseffekten

Enkelt diagram som viser mekanismene for drivhuseffekten. Solstråling varmer opp jordoverflaten, noe som fører til at jordoverflaten sender ut varmestråling som atmosfæren delvis absorberer. Atmosfæren sender noe av denne strålingen tilbake til jorden. Selve drivhuseffekten er strålingen tilbake til jorden (atmosfærisk tilbakestråling) markert med den oransje pilen nedover. Illustrasjon: Finn Bjørklid

BKI Klima -artikler (engelsk)

fra siste Klimakonferanse (Cop27) + Bibelsk Skapelsesteologi + Jetstrømmer

Knut Sørsdals CCS forskning med
Jesus-vekkelsen OG KLIMA 
Gå til klima-videokurs
hva betyr påske og pinseliljer?


hetebølge i europa
 

KLIMAVITENSKAPENS ABC

Dette er en kortutgave for dem som ikke skjønner eller finner klimavitenskapen vanskelig. Siden Tyndall (1859) har absorpsjonen av CO2 blitt målt til minste detalj, ikke av klimaforskere, men av fysikere og kjemikere i laboratorier over hele verden. Målinger fra verdensrommet og på jordoverflaten bekrefter at CO2 absorberer mer og mer stråling. Fysikk, kjemi, biologi, geologi, jordbruk, økologi, oseanografi, glaciologi og mer - alt viser at global oppvarming er reell og forårsaket av menneskelig aktivitet.

Vi kjenner drivhuseffekten veldig godt, og de egenskapene til klimagassene som skaper en forsterket drivhuseffekt er enkelt å måle i et laboratorium. CO2 har en spesiell funksjon naturlig. Det absorberer varmestråling veldig effektivt. Det har med vibrasjons- og rotasjonsegenskapene til selve molekylet å gjøre. Strukturen til molekylene deres gjør dem spesielt effektive til å absorbere varmestråling mens de viktigste atmosfæriske gassene, nitrogen og oksygen, i det vesentlige er transparente for det. Vi kan enkelt måle deres egenskaper i laboratorier, og utlede dem fra kvantefysikk. Denne evnen til å absorbere og slippe ut infrarød energi er det som gjør CO2 til en effektiv varmefangende klimagass.


https://theconversation.com/scientists-understood-physics...https://www.tandfonline.com/.../10.1080/14786446308643443https://www.livescience.com/37743-greenhouse-effect.html

Et nytt sett med studier, publisert i tidsskriftene Nature and Nature Geoscience, beskriver oppvarmingen i vår tid. Arbeidet viser at perioden mellom slutten av det 20. og begynnelsen av det 21. århundre er første gang jordas klima har endret seg i planetskala. De siste 51 årene har 98 prosent av planeten hatt sine varmeste perioder på to tusen år, ifølge studiene.

https://www.nature.com/articles/s41561-019-0400-0 https://www.nature.com/articles/ncomms14845https://www.scientificamerican.com/.../global-warming-is.../

2. CO2et i atmosfæren inneholder informasjon om hvor det kommer fra slik at forskere kan se at økningen av C02 stammer fra vårt forbruk av fossile brensler. Karbonet fra fossile brensler har et annet isotopsignal enn C02 som kommer fra naturlige kilder. Det er som et fingeravtrykk. Som DNA-bevis i en drapsetterforskning.

https://www.rug.nl/.../oxygen-isotopic-signature-of-co2...https://www.tandfonline.com/.../10.1080/14786446108643138https://www.historicalclimatology.com/studies-atmospheric...

3. NASA har observert drivhuseffekten globalt.Dette er den første beregningen av Jordens totale strålingspådriv der globale observasjoner tar hensyn til effekten av aerosoler og klimagasser. Dette er direkte bevis for at våre aktiviteter forårsaker endringer i jordens energibalanse.

https://climate.nasa.gov/.../direct-observations.../...

Les om global oppvarming, gå til vår nettkirke eller magasinet Vekteren


ENGLISH - PRESS HERE

FRA BIBELKUNNSKAPSNETTET - ENGLISH SPOKEN:

HUSK AT GUD ALLTID ER PÅ DIN SIDE NÅR DU vil tjene ham

Du kan stole på at Gud leder deg

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. John.3,16 . Gå inn på alphakurs-web. Les også om GLOBAL OPPVARMING i Bibelen (English here) or hebrew!

Naturfag

Klimaskole

Her kan du lære om klima mens du studerer Bibelen, hvordan været endrer seg og hvordan det vil se ut i fremtiden. Du finner også linker til klimaforskning og til et enkelt videokurs.

Kristen tro

Kristen webside

Bibelkunnskapsnettet har websider for det meste: WebTV, undervisning, magasin mm. og en nettkirke .Du kan også få tilsendt bladet Vekteren 4 ganger i året. Om du ønsker kan du herfra gå inn på medarbeidernes websider. Svenn Thommy